SBR Communicator
de the Communicator voor alle SBR documenten for all SBR documents

Directe koppeling met de BIV en DigipoortIn direct connection with the BIV and Digipoort

SBR Communicator

Het aanleveren van bedrijfsmatige rapportages aan banken en overheidsinstanties verloopt in toenemende mate via de digitale standaard SBR. De SBR Communicator representeert een generieke applicatie waarmee dergelijke aanleveringen kunnen worden gerealiseerd.Delivering business reports to banks and public authorities happens increasingly often through the digital standard SBR. The SBR Communicator represents a generic application built to realise these sort of deliveries.

System-to-SystemSystem-to-System

Directe koppelingDirect link

De SBR Communicator communiceert rechtstreeks met de uitvragende instanties (banken, de KvK, het UWV, het CBS en de belastingdienst). Dit stelt gebruikers in staat hun verzendingen te ondertekenen met een eigen PKI-overheidscertificaat.The SBR Communicator communicates directly with the requesting authorities (Banks, Chamber of Commerce, Tax Authorities, etc.). This enables users to sign their sendings with a personal PKI-certificate

  • De aanlevering van digitale accountsverklaringen en -ondertekeningen via SBR Assurance wordt eveneens door de SBR Communicator ondersteund.The delivery of digital accountant statements and -signatures via SBR Assurance is also supported by the SBR Communicator.

BankenBanks


Directe
koppeling
BIV
Direct
connection
BIV

Directe koppeling BIVDirect connection BIV

Het aanleveren van kredietrapportages aan banken verloopt via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorzieningen). Wanneer een intermediair een kredietrapportage wil indienen via de BIV, is hij verplicht deze te ondertekenen met een eigen PKI-overheidscertificaat.Delivering credit reports to banks in the Netherlands has to go through the BIV (Banking Infrastructural Services). When an intermediary wants to submit a credit report using the BIV, he is obliged to sign these with an own PKI-certificate.

De SBR Communicator faciliteert deze werkwijze en stelt haar gebruikers in staat om op eenvoudige wijze een PKI-overheidscertificaat te koppelen.The SBR Communicator facilitates this method and enables it's users to easily link a PKI-certificate.


Directe
koppeling
BIV
Direct
connection
BIV

Directe koppeling BIVDirect connection BIV

Het aanleveren van kredietrapportages aan banken verloopt via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorzieningen). Wanneer een intermediair een kredietrapportage wil indienen via de BIV, is hij verplicht deze te ondertekenen met een eigen PKI-overheidscertificaat.Delivering credit reports to banks in the Netherlands has to go through the BIV (Banking Infrastructural Services). When an intermediary wants to submit a credit report using the BIV, he is obliged to sign these with an own PKI-certificate.

De SBR Communicator faciliteert deze werkwijze en stelt haar gebruikers in staat om op eenvoudige wijze een PKI-overheidscertificaat te koppelen.The SBR Communicator facilitates this method and enables it's users to easily link a PKI-certificate.


Digipoort

Directe koppelingDirect connection

Het aanbieden van belastingaangiftes (belastingdienst), publicatiestukken (KvK), statistiekopgaven (CBS), loonheffingen en ziektemeldingen (UWV) gaat via DigiPoort.Delivering tax returns (Tax Authorities), publications (Chamber of Commerce), statistics (Central Statistical Office), wage taxes and sick leave (Institute for Employee Insurance) all go through Digipoort.

Net zoals de kredietrapportages die worden ingediend via de BIV, kunnen SBR documenten bedoeld voor DigiPoort in de SBR Communicator worden ondertekend middels een PKI-overheidscertificaat.Similar to delivering credit reports to the BIV, in the SBR Communicator SBR Documents sent through Digipoort can be signed with a PKI-certificate.

Webservice met Verzamelcertificaat

Intermediairs die niet beschikken over een eigen PKI-overheidscertificaat kunnen via de SBR Communicator Webservice toch rapportages indienen via DigiPoort.Intermediaries who do not have their own PKI-certificate can use the SBR Communicator Webservice to deliver reports through Digipoort.

In plaats van een PKI-overheidscertificaat maakt de Webservice gebruik van een algemeen verzamelcertificaat ter ondertekening van verzonden berichten. In tegenstelling tot DigiPoort staat de BIV aanleveringen die zijn ondertekend door middel van een verzamelcertificaat niet toe.As a replacement of a PKI-certificate the Webservice uses a general collection-certificate to sign sendings. Unlike Digipoort, the BIV does not accept deliveries signed with a collection-certificate.

Directe koppelingDirect connection

Het aanbieden van belastingaangiftes (belastingdienst), publicatiestukken (KvK), statistiekopgaven (CBS), loonheffingen en ziektemeldingen (UWV) gaat via DigiPoort.Delivering tax returns (Tax Authorities), publications (Chamber of Commerce), statistics (Central Statistical Office), wage taxes and sick leave (Institute for Employee Insurance) all go through Digipoort.

Net zoals de kredietrapportages die worden ingediend via de BIV, kunnen SBR documenten bedoeld voor DigiPoort in de SBR Communicator worden ondertekend middels een PKI-overheidscertificaat.Similar to delivering credit reports to the BIV, in the SBR Communicator SBR Documents sent through Digipoort can be signed with a PKI-certificate.

Webservice met Verzamelcertificaat

Intermediairs die niet beschikken over een eigen PKI-overheidscertificaat kunnen via de SBR Communicator Webservice toch rapportages indienen via DigiPoort.Intermediaries who do not have their own PKI-certificate can use the SBR Communicator Webservice to deliver reports through Digipoort.

In plaats van een PKI-overheidscertificaat maakt de Webservice gebruik van een algemeen verzamelcertificaat ter ondertekening van verzonden berichten. In tegenstelling tot DigiPoort staat de BIV aanleveringen die zijn ondertekend door middel van een verzamelcertificaat niet toe.As a replacement of a PKI-certificate the Webservice uses a general collection-certificate to sign sendings. Unlike Digipoort, the BIV does not accept deliveries signed with a collection-certificate.

BeschikbaarheidAvailability

De SBR Communicator is onder meer beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.The SBR Communicator is among others available as an application and can either be installed standalone or on the network.

Het is eveneens mogelijk om de Communicator als webserver af te nemen. Met behulp van de webserver kunnen grote accountantskantoren de verzending van al hun bedrijfsrapportages centraal beheren en ondertekenen met één PKI-overheidscertificaat.It is also possible to acquire the Communicator as a Webserver. With the help of a Webserver larger accountancy offices can manage all their business-report deliveries centrally and sign these with óne PKI-certificate.

WebserviceWebservice

Lees meer  Read more  
WebserviceWebservice

De SBR Communicator Webservice maakt het mogelijk om SBR rapportages te verzenden en ondertekenen middels een verzamelcertificaat. Let op! De BIV staat aanleveringen die zijn ondertekend met een verzamelcertificaat niet toe.The SBR Communicator Webservice enables the delivery and signing of SBR reports using a 'verzamelcertificaat'. Attention! The BIV does not allow deliveries signed with a collective certificate.

ApplicatieApplication

Lees meer  Read more  
ApplicatieApplication

De SBR Communicator is beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.The SBR Communicator is available as an application and can be installed standalone as wel as on the network.

Webserver & Client

Lees meer  Read more  
Webserver & Client

De Communicator Webserver stelt grote accountantskantoren in staat om de SBR documenten van haar klanten te versturen via één eigen PKI-overheidscertificaat. De SBR Communicator Webserver maakt het mogelijk om een eigen dienst ter ondersteuning van een verzamelcertificaat op te zetten.The Communicator Webserver enables large accountancy firms to send their clients' SBR documents using óne individual PKI-certificate. The SBR Communicator Webserver provides the possibility to set up an own service in order to support a collection-certificate.

De SBR Communicator is onder meer beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.The SBR Communicator is among others available as an application and can either be installed standalone or on the network.

Het is eveneens mogelijk om de Communicator als webserver af te nemen. Met behulp van de webserver kunnen grote accountantskantoren de verzending van al hun bedrijfsrapportages centraal beheren en ondertekenen met één PKI-overheidscertificaat.It is also possible to acquire the Communicator as a Webserver. With the help of a Webserver larger accountancy offices can manage all their business-report deliveries centrally and sign these with óne PKI-certificate.

WebserviceWebservice

Lees meer  Read more  
WebserviceWebservice

De SBR Communicator Webservice maakt het mogelijk om SBR rapportages te verzenden en ondertekenen middels een verzamelcertificaat. Let op! De BIV staat aanleveringen die zijn ondertekend met een verzamelcertificaat niet toe.The SBR Communicator Webservice enables the delivery and signing of SBR reports using a 'verzamelcertificaat'. Attention! The BIV does not allow deliveries signed with a collective certificate.

ApplicatieApplication

Lees meer  Read more  
ApplicatieApplication

De SBR Communicator is beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.The SBR Communicator is available as an application and can be installed standalone as wel as on the network.

Webserver & Client

Lees meer  Read more  
Webserver & Client

De Communicator Webserver stelt grote accountantskantoren in staat om de SBR documenten van haar klanten te versturen via één eigen PKI-overheidscertificaat. De SBR Communicator Webserver maakt het mogelijk om een eigen dienst ter ondersteuning van een verzamelcertificaat op te zetten.The Communicator Webserver enables large accountancy firms to send their clients' SBR documents using óne individual PKI-certificate. The SBR Communicator Webserver provides the possibility to set up an own service in order to support a collection-certificate.

CertificaatCertificate

SBR Documenten die bestemd zijn voor de belastingdienst, het CBS, het UWV of de Kamer van Koophandel dienen vanaf 2014 exclusief via Digipoort te worden aangeleverd. Verzendingen naar Digipoort moeten worden ondertekend met een zogenaamd PKI-overheidscertificaat. Ook om te kunnen communiceren met de BIV (het SBR aanleverportaal voor banken) is een PKI-overheidscertificaat vereist.Since 2014, SBR Documents destined for Tax Authorities, the Central Statistical Office, the Employee Insurance Agency or the Chamber of Commerce have to be delivered through Digipoort. Deliveries through Digipoort have to be signed with a so-called PKI-certificate. Also, to be able to communicate with the BIV (the SBR delivery channel for banks) a PKI-certificate is required.

Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. Met behulp van algemene PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, op een hoog niveau beveiligt.A certificate is a computerfile serving as a digital passport for the owner of that file. By using general PKI-certificates individuals and organisations can send information using the internet at a very high security level.
Een PKI-overheidscertificaat kost gemiddeld zo’n € 600,--. Afhankelijk van de gekozen leverancier en de geldende voorwaarden kan de prijs variëren. Actuele tarieven vindt u op de websites van de verschillende leveranciers (Digidentity BV, KPN Corporate Market BV, ESG de elektronische signatuur BV, Quo Vadis Trustlink BV). De duur van de aanvraagprocedure is afhankelijk van de door u gekozen aanbieder. De gemiddelde doorlooptijd is 6 tot 8 weken. Let op: dit is een gemiddelde doorlooptijd. De procedure kan langer duren.A PKI-certificate costs on average around € 600,--. Depending on the chosen supplier and certain prerequisites the price fluctuates. One can find current price rates on the website of several suppliers (Digidentity BV, KPN Corporate Market BV, ESG de elektronische signatuur BV, Quo Vadis Trustlink BV). The duration of an application procedure is dependant on the supplier. The average lead time is 6 to 8 weeks. Attention: this is an average lead time. The procedure can take longer than this.
Wanneer u (nog) niet over een eigen PKI-overheidscertificaat beschikt, kunt u door middel van een verzamelcertificaat toch communiceren met Digipoort. In tegenstelling tot DigiPoort staat de BIV aanleveringen die zijn ondertekend door middel van een verzamelcertificaat niet toe. Een verzamelcertificaat is een certificaat waarmee meerdere bedrijven tegelijkertijd hun SBR-documenten kunnen versturen. De SBR Communicator Webservice biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van zo’n verzamelcertificaat. De prijs van het verzamelcertificaat is afhankelijk van het aantal ondernemingen waarvoor u de SBR Communicatie wilt verzorgen.If you do not have a PKI-certificate (yet), you can use a so-called 'verzamelcertificaat' (EN: collection-certificate) to communicate with Digipoort. In contrast to Digipoort the BIV only allows deliveries signed with a personal PKI-certificate, collective certificates are not allowed. A collective certificate is a certificate enabling multiple companies to send their SBR-documents at the same time. The SBR Communicator Webservice provides the possibility to make use of such a collective certificate. The price of the collective certificate is dependant on the amount of companies for whom SBR Communication would be provided.
  • Om Standard Business Reporting tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties en marktpartijen essentieel.To make Standard Business Reporting a succes close collaboration between the miscellaneous involved organisations and important market players is essential.

Contact

Heeft u opmerkingen of suggesties voor ons? Dan horen wij dat graag.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply
  • Vosdonk 39W, 4879 NC, Etten-Leur

  • + 076 501 4033

  • info@sbrviewer.eu

  • Vosdonk 39W, 4879 NC, Etten-Leur

  • + 076 501 4033

  • info@sbrviewer.eu